Identiteit en het coronavirus

30 maart 2020

Coronavirus, inmiddels een zwaar geladen woord. Wat een roepstem van de Heere! Wie had dat verwacht? Niemand had dit, wat nu gebeurt, twee maanden geleden kunnen (be)denken.

We hebben zondag in onze eigen gemeente een preek gelezen van ds. Conrad Mel (1666-1733) waarboven stond: 'Pest-predikatie'. Hierin zegt hij het volgende:

'Dat wij ons dan bij tijds door een ware boetvaardigheid voor den Heere vernederen en in navolging van Salomo biddende zeggen: "(...), als er pest wezen zal, (...) Alle gebed, alle smeking, die van enig mens of van al Uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen een ieder zijn plaag en zijn smart, en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal,

Hoor Gij dan uit den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en vergeef, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk Gij zijn hart kent; want Gij alleen kent het hart van de kinderen der mensen"

Hield de pest op, wanneer David zich biddende voor den Heere verootmoedigde; hoeveel te meer zal God het kwaad afwenden dat Hij door zijne dienstknechten gedreigd heeft wanneer wij ons van ganser harte tot de Heere bekeren. (...) Men is gewoon om in tijden van aanstekende krankheden allerlei voorzorgen te gebruiken; maar het allerbeste middel is dat men de zonden mijdt die zulke zware straffen naar zich trekken; alsmede dat men aanhoudt in een ernstig gebed. Is het niet alzo dat die krank is, de geneesheer begeert? Nu dan, God is de beste Arts. Hij slaat, maar Hij geneest ook. Hij doodt en Hij maakt levendig; Hij brengt in de helle en ook wederom daaruit. Neemt uw toevlucht tot Jezus; want Hij is het Die alle straffen kan afwenden. Dit bloed wast en reinigt u van alle zonden; zo spreekt ook dit bloed betere dingen dan het bloed van Abel.'

Een veelzeggend gedeelte! We wensen het u allen die dit leest toe.

Dank aan alle moeders in deze omstandigheden, geweldig om te zien hoe de lesstof opgepakt wordt!Terug naar het nieuwsoverzicht