Geschiedenis van de school

Het was in het jaar 1969 dat er een aantal mensen bijeenkwam, overtuigd van de noodzaak dat onze kinderen Reformatorisch onderwijs moesten ontvangen, gegrond op Schrift en Belijdenis. Mensen die deze zaak in het gebed de Heere voorlegden. De oudste aantekeningen dateren van 28 april 1969. Op deze datum werd een voorlopig bestuur gevormd van mensen uit de (Oud-) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), die eensgezind het goede zochten voor het heil van de kinderen van de gemeenten.

Erfgooiersstraat 1970-1980
Gebouw Erfgooierstraat

De eerste officiële ledenvergadering werd gehouden op 24 september 1969. Daarna werden pogingen ondernomen om een hoofd der school te benoemen en twee leerkrachten. Het eerste hoofd der school werd de heer T. van ’t Hof uit Terneuzen. In overleg met en met medewerking van de gemeente Hilversum kreeg de school tijdelijk de beschikking over drie noodlokalen aan de Erfgooiersstraat.

Op 12 augustus 1970 startte de Petrus Dathenusschool met de klassen 1 t/m 5. Langzaam maar zeker groeide het aantal leerlingen en het aantal leerkrachten, zodat moest worden uitgezien naar een groter schoolgebouw. In november 1980 mochten we een permanent gebouw betrekken aan de Stroeslaan. Aan het eind van het cursusjaar 1980-1981 ging de heer Van ’t Hof met pensioen en werd hij opgevolgd door de heer J.A. van de Poel.

De school bleef groeien tot meer dan 200 leerlingen, nadat kleuters werden toegelaten in het kader van de Wet op het Basisonderwijs in 1985.

Stroeslaan 1980-2010
Gebouw Erfgooierstraat

Een forse uitbreiding van het gebouw was nodig. In 1987 werden financiële middelen door de gemeente Hilversum beschikbaar gesteld met als resultaat een prachtig gerenoveerd en uitgebreid schoolgebouw, waar we tot februari 2010 mochten vertoeven. Sinds februari 2010 is de Petrus Dathenusschool gehuisvest in een prachtige, nieuwe combinatieschool, samen met twee andere scholen.

Tot 1 januari 2017 ging de Petrus Dathenusschool uit van de "Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag" te Hilversum. Nadat er per 1 januari 2017 een besturenfusie met het bestuur van de Calvijnschool in Ederveen heeft plaatsgevonden valt de school onder de "Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Ederveen en Hilversum".

Terugkijkend in de historie van de Petrus Dathenusschool mag gezegd worden dat het de Heere is geweest, Die met Zijn trouwe zorg over de school heeft gewaakt tot vandaag toe!

“Wil Hem prijzen onbeladen,
O gij mijn ziel, loof des Heeren weldaden,
Die gij ontvangen hebt; vergeet die niet”.

(Psalm 103 : 1, berijming Petrus Datheen)